8

Dërgoni Raportimin

Pas plotësimit të të dhenave ju duhet të dërgoni raportimin.

Menjëherë operatorët tanë do të njoftohen dhe strukturat e
Inspektoriatit Shtetëror për Mjedisin dhe Pyjet do të vihen
menjëherë në lëvizje për verifimin dhe marrjen e masave.