Splash-3screenshot1screenshot2screenshot 3AndroidSplash-3panel kontrolliandroid-screen-shotmbi aplikacionin

Një aplikacion në shërbim të mjedisit

Mundësuar nga ISHMP në bashkëpunim me
Ministrinë e Mjedisit

Logo ISHMPLogo Ministria e Mjedisit1

RAPORTO

Përshpejtim i denoncimit të shkeljeve dhe dëmtimeve që i shkaktohen mjedisit ku jetojmë.

 

zjarrprerjembeturinandertimeVolum

Plotëso të dhënat

Plotesoni të dhenat për të bërë raportimin tuaj.
Vendin në të cilin po ndodh ngjarja
Ora dhe data e ngjarjes
Foto ose video ilustruese

Kontaktet tuaja nuk janë të detyrueshme, por
nëse ju na i dërgoni ne ruajmë anonimatin.

Dërgoni Raportimin

Pas plotësimit të të dhenave ju duhet të dërgoni raportimin.

Menjëherë operatorët tanë do të njoftohen dhe strukturat e
Inspektoriatit Shtetëror për Mjedisin dhe Pyjet do të vihen
menjëherë në lëvizje për verifimin dhe marrjen e masave.

PJESËMARRJE QYTETARE

NË PËRMIRËSIMIN E MJEDISIT

Panel kontrolli i dedikuar

Panel kontrolli i dedikuar për aplikacionin “Mjedisi im”
ku, të gjitha raportimet e dërguara monitorohen me
pëgjegjësi të lartë dhe në kohë reale nga dërgimi
nga operatorët e Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit
dhe Pyjeve.

Shkarkoni apikacionin

GOOGLE PLAY
Në versionin Smarphone me sistem android

APP STORE
Në versionin pë Smartphone dhe Tablet me sistem iOS

WEB
www.app.mjedisiim.com

Na kontaktoni